Nederlandse School Keulen e.V.

 

Impressum

Herausgeber   Verantwortlich für diese Webseite im Sinne des Pressegesetzes:  

De Nederlandse School Keulen e.V

Email: info@nederlandseschoolkeulen.de

Vorstand / Schoolbestuur (info@nederlandseschoolkeulen.de)

Voorzitter: Lucienne Laven
Penningmeester:  René van der Vlies
Secretaris: Reinout Romijn
 

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse School Keulen e.V. (hierna “de NSK e.V.”)
  2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met de de NSK e.V. tot stand gekomen.  3. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur.  4.    Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van de NSK e.V., zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

INSCHRIJVEN
1. Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier aan te vragen per Mail: info@nederlandseschoolkeulen.de
2. Het is mogelijk gratis 2 lessen als proefles te volgen.

BETALEN
1. Door inschrijving verplicht de ouder/verzorger zich tot het betalen van contributie.
2. Betaling bij de NSK e.V. is mogelijk via bankoverschrijving.
3. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van de contributie, kan de NSK e.V. de leerling de toegang tot het onderwijs ontzeggen.
4. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting.
5. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op het lid verhaald.

CONTRIBUTIE
De contributie
wordt in twee termijnen geheven: eerste termijn in september, de tweede termijn in januari.   Voor dit schooljaar bedraagt de contributie  € 840,- per jaar/kind en  € 960,- per jaar/kind voor kinderen die niet in aanmerking komen voor de subsidie of waarvan de ouderbijdrage door de werkgever betaald wordt. Nieuwe leerlingen betalen een éénmalig inschrijfgeld van € 40,-.  Het lidmaatschap wordt i.v.m het verkrijgen van subsidie altijd voor de duur van één schooljaar aangegaan en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het opgezegd wordt. Om als leerling in aanmerking te komen voor subsidie moet hij/zij vóór 1 oktober worden aangemeld. Bij latere aanmelding vervalt de subsidie en is de ouderbijdrage voor het lopend schooljaar € 80,- per maand. De vereiste, dat men voor 1 oktober dient te worden aangemeld geldt niet voor kinderen die op of omstreeks hun 4e verjaardag starten op school.      

ANNULEREN
1. Inschrijvingen voor het Nederlandse taal- en cultuuronderwijs kunnen niet worden geannuleerd. Restitutie van het inschrijfgeld is derhalve niet mogelijk. 

WIJZIGINGEN
1. Alle op de website, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
 
2. De NSK e.V.behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, docent etc.) zonder restitutie van gelden.
  
3. De NSK e.V. is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. De NSK e.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. 

VERZUIM 
1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele restitutie van het betaalde schoolgeld
2. Bij afwezigheid door ziekte of overmacht dient u ons van te voren te informeren.

BEEINDIGING
1. De overeenkomst tussen de ouder/verzorger en de NSK e.V. wordt aangegaan voor de duur van één schooljaar en wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd.
2. De overeenkomst eindigt automatisch nadat de leerling groep 8 heeft afgesloten.
3. Tussentijdse opzegging is mogelijk tot tenminste 3 maanden voor het einde van het schooljaar (einde schooljaar is 31 juli). Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in de volgende gevallen:

  • Verhuizing
  • Bij langdurige ziekte van het kind

  • Indien een verklaring voorligt van de dagschool dat het extra onderwijs een te zware belasting is voor het kind.

ACTIEVE OUDERHULP
De NSK e.V. is een non-profit organisatie. We verwachten van elke ouder een actieve bijdrage in de vorm van hulp. Dit kan een ondersteuning van de ouderraad zijn bij de organisatie van evenementen, bibliotheekbeheer, hulp bij uitstapjes, hulp tijdens de les of ondersteuning van het bestuur etc. Dit natuurlijk in overleg en rekening houdend met de individuele mogelijkheden van de ouders.  

DISCLAIMER
De NSK e.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

SLOTBEPALING
Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 oktober 2018 en vervangen alle voorgaande versies.